Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W tym artykule pokażemy jak od początku do końca utworzyć maszynę wirtualną z systemem Linux. Przykładową maszyną będzie pojedyncza maszyna wirtualna bez vApp, Wybrany system operacyjny to Centos w wersji 7.6 z naszego katalogu template. Dowiesz się również jak dostać się do  VM za pomocą konsoli, jak zmienić hasło root, podłączyć wybraną sieć, i sprawdzić adres IP w systemie.

Spis Treści
Dodawanie maszyny wirtualnej


Dodawanie  VM w menu  VDC

Wybierz menu główne > Datacenters > VDC > Virtual machines

W obszarze roboczym wybierz 

Po chwili załaduje się okienko dodawania maszyny wirtualnej.

Zrzuty ekranowe
Okno nowej maszyny wirtualnej 

Pola do wypełnienia:

Name

Nazwa maszyny wirtualnej

Computer Name

Nazwa systemu (hostname) po utworzeniu

Description

Opis maszyny wirtualnej

Type

From Template - pozwala na wybór maszyny wirtualnej z katalogu szablonów

New - pozwala na dodanie maszyny wirtualnej bez systemu operacyjnego. Więcej informacji znajdziesz w pełnej instrukcji w ramach tworzenia maszyny wirtualnej z własnym systemem operacyjnym.

Power on

Aby uruchomić maszynę po utworzeniu pozostaw opcję zaznaczoną.

Templates

Wybierz szablon z systemem, który chcesz zainstalować. W kolumnie Compute są parametry ustalone dla VM, które możesz zmienić po utworzeniu maszyny. Na potrzeby tego artykułu wybiorę TEMP-CentOS-7.6.1810

Use custom storage policy

Pod szablonami na dole ekranu dostępna jest również opcja wybrania innej niż domyślnej polityki dyskowej dla VDC

Po uzupełnieniu danych i wybraniu systemu wybierz OK i po chwili w VDC > Virtual Machines pojawi się kafelek maszyny wirtualnej ze statusem Busy


Pierwsze kroki z nowa maszyną wirtualną


Widok maszyny wirtualnej w VDC

Maszyna po utworzeniu i włączeniu otrzyma status Power on oraz może wyświetlić komunikat dotyczący VMware Tools - oprogramowaniu VMware do zarzadzania VM.

Na kafelku maszyny wirtualnej znajdują się następujące informacje:

Virtual Machine

Nazwa maszyny wirtualnej (vm-linux), typ systemu operacyjnego, status

Zasoby

Wykorzystywane zasoby: CPU - 1, Memory 1024 MB RAM, Networks - podłączone sieci oraz adresy IP

Informacje dodatkowe

Lease - czas, po którym maszyna zostanie wyłączona - domyślne ustawienia są ustalane na podstawie globalnych ustawień. Więcej na ten temat dowiesz się z pełnej instrukcji.

Status VMware tools oraz informacje czy dla maszyny był wykonany Snapshot - obraz maszyny z zapisem stanu.

Actions i Details

Actions - menu dla vApp

Details - wyświetlanie informacji szczegółowych o vApp oraz zmiana ustawieńUruchamianie konsoli maszyny wirtualnej

Na kafelku maszyny wirtualnej kliknij w ikonę komputera. Otworzy się okno z widoczną konsolą webową.

Druga możliwością uruchomienia konsoli jest wybranie Actions > Lanuch Web Console

Możesz również uruchomić konsolę zdalną. W tym celu wybierz Actions > Launch VM Remote Console.

Jeśli nie masz zaisntalowanej aplikacji do konsoli zdalnej możesz pobrać ją wybierając Actions > Download VMRC

Na stronie VMware wybierz aplikację dla swojego systemu operacyjnego.Logowanie do maszyny i zmiana hasła root

Po utworzeniu VM hasło root do systemu możesz sprawdzić wybierając na kafelku maszyny Details 

Details > Guest OS Customization

W polu Specify password wyświetlane jest hasło root


Zmiana hasła

Przy pierwszej próbie logowania następuje wymuszenie ustawienia nowego hasła. Podaj ponownie hasło wygenerowanie automatycznie, a następnie podaj dwukrotnie nowe hasło.


Podłączanie sieci do maszyny wirtualnej

Jeśli w Network przy tworzeniu maszyny wirtualnej sieć nie zostanie dodana automatycznie lub jeśli chcesz zmienić sieć podłączoną do interfejsu VM wykonaj następujące kroki.

Menu główne > Datacenters > wybierz VDC > Virtual Machines

Dla wybranej maszyny wybierz Details

W obszarze roboczym wybierz zakładkę Hardware

W NICs wybierz istniejąca kartę sieciową lub dodaj nową 

Ustawienia

Primary NIC - ustawienie karty sieciowej jako głównej

NIC - numer karty sieciowej, numeracja zaczyna się od 0

Conencted - podłączenie/odłączenie wybranej sieci do wskazanej wirtualnej karty sieciowej

Network - sieć podłączona do interfejsu karty sieciowej

IP Mode - wybór metody przyznawania IP do karty sieciowej.

  • DHCP - wykorzystanie przydzielania IP z DHCP zadeklarowanego na Edge Gateway
  • Static IP Pool - wykorzystanie adresów statycznych przyznawanych po kolei z podanej puli wewnątrz ustawień każdej z sieci
  • Static Manual - własnoręczne przydzielenie adresu IP
  • None - brak adresu IP

MAC Address - adres jest automatycznie generowany przez vCloud DIrectora

Po wybraniu ustawień zatwierdź ustawienia klikając SAVE

Sprawdzanie ustawień sieci

W przykładzie wybrałem następujące ustawienia karty sieciowej:

Primary NIC - zaznaczone automatycznie przy pojedynczej karcie sieciowej

Connected - zaznaczone

Network - wybrałem dostępną sieć Exea_Tutorial_NETWORK_01

IP Mode - Static - IP Pool

IP Address - po zapisaniu ustawień otrzymałem z puli statycznej adres 192.168.0.101

MAC Address - wygenerowany automatycznie


W widoku maszyn wirtualnych VDC > Virtual Machines na kafelku maszyny pojawił się wpis Networks

Po sprawdzeniu IP w systemie okazuje się, że system nie zobaczył ustawień. Aby mogły zadziałać narzędzia VMware tools należy wyłączyć i wyłączyć i włączyć maszynę.

W celu wywołania VMware tools należy użyć opcji Power Off z poziomu menu maszyny wirtualnej Actions > Power Off, następnie Actions > Power On w celu włączenia maszyny

Wybranie opcji Power ON and Force Recustomization spowoduje zmianę wielu ustawień w zależności od ustawień maszyny Details > Guest OS Customization co może spowodować konieczność ponownej zmiany hasła oraz w przyszłości uniemożliwić zalogowanie do systemu np. w przypadku wykonania takiej akcji na kontrolerze domeny.

Po wykonaniu ponownego uruchomienia maszyny wewnątrz systemu powinien być widoczny adres IP.

System widzi poprawnie przydzielony maszynie wirtualnej adres IP: 192.168.0.101Dostęp do maszyny ze świata


Reguły Firewall

Reguły No.1, 2 oraz 5 to reguł systemowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Podstawy Firewall Advanced Gateway

Reguła No.3 zezwala sieciom wewnętrznym na dostęp do sieci zewnętrznych

Reguła No.4 zezwala na ruch z każdego adresu źródłowego na docelowy adres 185.15.47.68 na porcie 22, ruch ten następnie jest kierowany zgodnie z regułami NAT.Reguły NAT

Reguła SNAT wykonuje translację adresów z sieci wewnętrznej 192.168.0.0/24 na adres publiczny 185.15.47.68

Reguła DNAT wykonuje translację z adresu publicznego 185.15.47.68 na adres 192.168.0.101, gdzie numer portu adresu publicznego odpowiada numerowi portu w adresacji wewnętrznej. Dla tego przykładu połączenie SSH na porcie 22 zostanie przekierowane w port 22 maszyny wirtualnej.
  • No labels