Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

   W ramach szybkiego startu przedstawimy najważniejsze funkcjonalności Tenant Portal.

Spis Treści
Dodanie lub zmiana użytkownikówAdministration > Users

W obszarze roboczym zobaczysz aktualną listę użytkowników, ich role oraz dodatkowe informacje.

Aby dodać nowego użytkownika wybierz NEW w obszarze roboczym.

Aby edytować istniejącego użytkownika wybierz okrągłe pole wyboru przy nazwie użytkownika. W obszarze roboczym pojawią się dodatkowe opcje. W opcji edycji możesz również zmienić hasło każdego użytkownika (jeśli jesteś zalogowany na użytkownika w roli Organization Administrator)

Podczas dodawania nowego użytkownika niezbędne jest podanie, nazwy użytkownika (User name), hasła (Password), ponowne wpisanie hasła (Confirm password) oraz wybranie roli.

Szerzej o rolach przeczytasz w pełnym poradniku, a z dostępnych ról przygotowanych przez VMware możesz wybrać:

  • Defer to Identity Provider - uprawnienia zależą od roli skonfigurowanej w usłudze uwierzytelniania
  • Organization Administrator - najwyższe uprawnienie - Administrator całej organizacji
  • vApp Author - uprawnienie do Tworzenia nowych vApp i katalogów
  • vApp User - możliwość zarządzania utworzonymi vApp
  • Catalog Author - rola pozwala na tworzenie i upublicznianie katalogów
  • Console Access Only - użytkownik z tą rolą może jedynie sprawdzić stan maszyny wirtualnej i jej właściwości oraz używać systemu wewnątrz maszyny.

Zrzuty ekranowe


 


Poprzedni krokLINK

Search

Następny krokLINK

  • No labels