Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataW tym artykule przedstawimy jak od początku do końca utworzyć maszynę wirtualną z systemem Windows. Wykorzystamy do tego dodatkowo vApp, w którym będzie maszyna wirtualna, Wybrany system operacyjny to Windows Server 2016 DC EN z naszego katalogu template. Dowiesz się również jak dostać się do VM za pomocą konsoli, jak zmienić hasło administratora  oraz jak podłączyć wybraną sieć i sprawdzić adres IP.

Spis Treści
Dodawanie maszyny wirtualnej


W artykule Pierwsza maszyna wirtualna - Linux - VM Template wykorzystaliśmy możliwość utworzenie samodzielnej maszyny wirtualnej. Dla Windows Serwer wykorzystamy  vApp

Dodawanie  vApp w menu  VDC

Wybierz menu główne > Datacenters > VDC > vApps

W obszarze roboczym wybierz 

Po chwili załaduje się okienko dodawania vApp


Zrzuty ekranowe
Okno dodawania nowego vApp

Pola do wypełnienia:

Name

Nazwa vApp


Description

Opis maszyny wirtualnej

Przycisk  pozwala na dodanie maszyn wirtualnych do vApp.Okno nowej maszyny wirtualnej 

Pola do wypełnienia dla każdej maszyny wirtualnej dodanej do vApp

Name

Nazwa maszyny wirtualnej

Computer Name

Nazwa systemu (hostname) po utworzeniu

Description

Opis maszyny wirtualnej

Type

From Template - pozwala na wybór maszyny wirtualnej z katalogu szablonów

New - pozwala na dodanie maszyny wirtualnej bez systemu operacyjnego. Więcej informacji znajdziesz w pełnej instrukcji w ramach tworzenia maszyny wirtualnej z własnym systemem operacyjnym.

Power on

Aby uruchomić maszynę po utworzeniu pozostaw opcję zaznaczoną.

Templates

Wybierz szablon z systemem, który chcesz zainstalować. W kolumnie Compute są parametry ustalone dla VM, które możesz zmienić po utworzeniu maszyny. Na potrzeby tego artykułu wybiorę TEMP-CentOS-7.6.1810

Use custom storage policy

Na dole pod wszystkimi szablonami jest również opcja wybrania innej niż domyślna dla VDC polityki dyskowej.

Po uzupełnieniu danych i wybraniu systemu wybierz OK i po chwili powrócisz do menu tworzenia nowego vApp, ale ma liście będzie widoczna dodana maszyna. Na potrzeby poradnika dodamy pojedynczą maszynę Windows Server 2016 DC EN. Po dodaniu wszystkich maszyn wybierz CREATE. W oknie pojawi się informacja o tworzeniu vApp, po zakończeniu okno zostanie zamknięte. Jeśli nie chcesz czekać możesz zamknąć okno przyciskiem  i wprowadzać inne ustawienia.

Podczas tworzenia vApp możesz dodać więcej maszyn, również po utworzeniu będzie możliwość dodania do vApp dodatkowych maszyn.


Pierwsze kroki z nowym vApp


Widok vApp w menu VDC

Po utworzeniu vApp będzie zatrzymany (Stopped).  

Na kafelku vApp znajdują się następujące informacje:

vApp

Nazwa vApp

Virtual Machines

Ilość maszyn wirtualnych wewnątrz vApp, Suma wykorzystanych przez maszyny CPU, RAM oraz zasobów dyskowych.

Informacje dodatkowe

Lease - czas, po którym vApp zostanie wyłączony - domyślne ustawienia są ustawiane na podstawie globalnych ustawień. Więcej na ten temat dowiesz się z pełnej instrukcji.

Networks - sieci Org VDC podłączone do vApp

Snapshot - informacja o istniejącym snapshocie vApp

Actions i Details

Actions - menu dla maszyny wirtualnej

Details - wyświetlanie informacji szczegółowych o VM oraz zmiana ustawień maszyny np. CPU, RAM, nazwa

Podłączanie sieci do vApp

Na kafelku vApp wybierz  i z menu wybierz Add network ...

Wybierz OrgVDC Network, zaznacz sieć w swoim środowisku i wciśnij ADD

Po chwili na kafelku vApp pojawi się informacja o sieci.
Podłączanie sieci do maszyny wirtualnej wewnątrz vApp

Maszynami możesz zarządzać z poziomu menu Details vApp, gdzie jest lista wszystkich maszyn w ramach wybranego vApp. 

Możesz również korzystać z widoku wszystkich maszyn wirtualnych.

menu główne > Datacenters > wybierz VDC > Virtual Machines

Możesz skorzystać z filtrów w celu wyświetlenia maszyn wirtualnych tylko z wybranego vApp

Dla wybranej maszyny wybierz Details

W obszarze roboczym wybierz zakładkę Hardware

W NICs wybierz istniejąca lub dodaj nową kartę sieciową

Ustawienia

Primary NIC - ustawienie karty sieciowej jako głównej

NIC - numer karty sieciowej, numeracja zaczyna się od 0

Conencted - podłączenie/odłączenie wybranej sieci do wskazanej wirtualnej karty sieciowej

Network - sieć podłączona do interfejsu karty sieciowej

IP Mode - wybór metody przyznawania IP do karty sieciowej.

  • DHCP - wykorzystanie przydzielania IP z DHCP zadeklarowanego na Edge Gateway
  • Static IP Pool - wykorzystanie adresów statycznych przyznawanych po kolei z podanej puli wewnątrz ustawień każdej z sieci
  • Static Manual - własnoręczne przydzielenie adresu IP
  • None - brak adresu IP

MAC Address - adres jest automatycznie generowany przez vCloud DIrectora

Po wybraniu ustawień zatwierdź ustawienia klikając SAVE

Włączanie vApp

Na kafelku wybranego vApp wybierz  , następnie Power On

Wewnątrz vApp maszyny wirtualne uruchomią się w kolejności zależnej od ustawień wewnątrz ustawień szczegółowych vApp

Wybierz na kafelku wybranego vApp , następnie na obszarze roboczym w sekcji Advanced możesz zmienić ustawienia domyślne.

Po uruchomieniu zarówno na kafelku vApp jak i maszyn wirtualnych wewnątrz widoczny będzie status Running / Power On
Uruchamianie konsoli maszyny wirtualnej

Na kafelku maszyny wirtualnej kliknij w ikonę komputera. Otworzy się okno z widoczną konsolą webową.

Druga możliwością uruchomienia konsoli jest wybranie Actions > Lanuch Web Console

Możesz również uruchomić konsolę zdalną. W tym celu wybierz Actions > Launch VM Remote Console.

Jeśli nie masz zaisntalowanej aplikacji do konsoli zdalnej możesz pobrać ją wybierając Actions > Download VMRC

Na stronie VMware wybierz aplikację dla swojego systemu operacyjnego.

Na wyświetlonym ekranie po pierwszym uruchomieniu system Microsoft Windows poprosi o wybranie hasła administratora.

Wystarczy wpisać dwukrotnie hasło adminstratora, a następnie potwierdzić przyciskiem 

Maszyna wirtualna powinna otrzymać dzięki oprogramowaniu VMware tools adres IP co możesz zweryfikować wybierając w systemie ustawienia karty sieciowej. 

W ustawieniach systemu możesz również włączyć dostęp pulpitu zdalnego.
Dostęp do maszyny ze świata


Reguły Firewall

Reguły No.1, 2 oraz 5 to reguł systemowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Podstawy Firewall Advanced Gateway

Reguła No.3 zezwala sieciom wewnętrznym na dostęp do sieci zewnętrznych

Reguła No.4 zezwala na ruch z każdego adresu źródłowego na docelowy adres 185.15.47.68 na porcie 3389, ruch ten następnie jest kierowany zgodnie z regułami NAT.Reguły NAT

Reguła SNAT wykonuje translację adresów z sieci wewnętrznej 10.5.23.0/24 na adres publiczny 185.15.47.68

Reguła DNAT wykonuje translację z adresu publicznego 185.15.47.68 na adres 110.5.23.110, gdzie numer portu adresu publicznego odpowiada numerowi portu w adresacji wewnętrznej. Dla tego przykładu połączenie pulpitu zdalnego (RDP) na porcie 3389 zostanie przekierowane w port 3389 maszyny wirtualnej.


  • No labels